Tohtoriapurahahakemus

Tietoa apurahasta

Linkki apurahailmoitukseen

Apurahan suuruus vuonna 2024 on 26.350 €.

Apurahansaajan eläkevakuutus

Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2009. Vähintään neljän kuukauden työskentelyajalle tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan haettavan apurahan tulee sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut. Näitä vakuutusmaksuja ovat työeläkevakuutusmaksu, sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja sairaanhoitomaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Kokovuotinen, täysipäiväiseen työskentelyyn tarkoitettu 28.850 euron apuraha sisältää nämä maksut.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. Apurahansaaja on velvollinen ottamaan vakuutukset ja suorittamaan maksut Melan ohjeistuksen mukaisesti. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Apurahan myöntäjä on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle myöntämistään apurahoista.

1. Hakijan henkilötiedot

Kotiosoite
Työosoite
Kopio hakemuksesta lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen.

2. Suoritettu yliopistotutkinto ja muut korkeakouluopinnot

3. Tieteenala

Englannissa tai muualla ulkomailla harjoitettavat opinnot, mahdollisesti suoritettavan tutkimustyön aihe ja ajateltu yliopisto tai tutkimuskeskus

4. Kaksi lausunnonantajaa / suosittelijaa

Nimi ja arvo tai asema
Yhteystiedot

5. Hakijan yhteenveto tähänastisista opinnoistaan ja tutkimustyöstään

sekä muusta suunniteltujen jatko-opintojen ja kohdassa 6 esitetyn tutkimussuunnitelman toteutuksen kannalta merkityksellisestä toiminnastaan.

6. Apurahan turvin harjoitettavaksi suunnitellut opinnot ja suoritettavat tutkinnot sekä yksilöity tutkimussuunnitelma

Suunnitelmat tulee esittää harkitun selkeästi ja tiivistäen siten, että teksti mahtuu tälle sivulle.

Tämä kohta kirjoitetaan sillä kielellä, jolla jatko-opinnot pääosin tapahtuvat.

7. Henkilökohtaisen apurahan lisäksi haettavat apurahaosuudet

Apurahaosuudet
Katso tarkemmat tiedot Apurahansaajan eläkevakuutus-kohdasta sivun ylälaidasta.

8. Miksi hakijan mielestä kohdassa 6 esitetyt opinnot ja kuvattu tutkimustyö on tärkeä toteuttaa ulkomailla ja nimenomaan valitussa paikassa?

9. Suunniteltujen opintojen kannalta keskeisen vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito

10. Aikaisemmin saadut apurahat

Aiemmin myönnetyt apurahat (voit lisätä useita)
Aiemmin myönnetyt apurahat (voit lisätä useita)

11. Muut haetut apurahat, joista ei vielä myöntöpäätöstä

Muut apurahat (voit lisätä useita)
Muut apurahat (voit lisätä useita)
Liitteet
Enintään 5 tiedostoa.
Rajoitus: 48 MB.
Sallitut tiedostotyypit: jpg, jpeg, png, txt, rtf, pdf, doc, docx.
Liitetyt tiedostot
Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää, vaikka niistä olisi tietoja liitteissä.
Liitteissäkin tulee pitäytyä tiiviiseen esitystapaan.